Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Huy động nguồn lực quốc tế cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Việt Cường - 22:44, 25/01/2021

Sáng ngày 25/01, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đã chủ trì phiên họp trao đổi về việc huy động nguồn lực quốc tế cho Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham dự phiên họp có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số chuyên gia, cán bộ của các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y thông chủ trì buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y thông chủ trì buổi làm việc

Sau buổi làm việc giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tháng 12/2020, phía Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã có thư gửi UBDT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bên liên quan thông báo chính thức về việc Ban Thư ký Quỹ Hợp tác Giáo dục Toàn cầu (GPE) đã chấp thuận Thư đề xuất kỹ thuật của UBDT và sẽ dành cho Chính phủ Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 25 triệu USD và ủy thác cho Ngân hàng Thế giới sẽ là Đại lý của khoản viện trợ này cho Việt Nam.

Theo chủ trương thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, UBDT xây dựng kế hoạch phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính để tham mưu cho Chính phủ sử dụng 25 triệu USD viện trợ không hoàn lại của GPE để bổ sung thành tố ưu đãi cho khoản vay đề xuất là 150 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới bổ sung cho triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thống nhất cao về việc ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và GPE; thống nhất đề xuất UBDT chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các bộ ngành liên quan, các địa phương trình triển khai việc đề xuất với Chính phủ phương án huy động và sử dụng khoản vay theo quy định.