Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trên đường phát triển

Hòa Bình: Quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn phát triển

Là địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS cao (chiếm gần 75% dân số toàn tỉnh), những năm qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước triển khai trên địa bàn đã giúp vùng đồng bào DTTS tỉnh Hoà Bình (nhất là nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn) có bước phát triển.