Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quan Sơn (Thanh Hóa): Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Quỳnh Trâm - 14:25, 28/08/2023

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đặt ra các mục tiêu cụ thể. Trong đó, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn để tập trung đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm...

Lãnh đạo huyện Quan Sơn kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn huyện
Lãnh đạo huyện Quan Sơn kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, ngày 29/4/2022, Huyện ủy Quan Sơn đã đã ban hành Quyết định số 688-QĐ/HU ngày 29/4/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện Quan Sơn giai đoạn 2021-2025, gồm 31 thành viên, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện là Trưởng ban. Đồng thời, 100% xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn cấp xã theo quy định; phân công, phân nhiệm rõ ràng cơ quan chủ trì các chương trình MTQG và công tác phối hợp thực hiện các Chương trình.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai các dự án thành phần, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp đối tượng hỗ trợ và nội dung thực hiện.

Trên cơ sở các hướng dẫn của Trung ương, quyết định giao vốn Chương trình MTQG của tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Quan Sơn đã tham mưu trình HĐND huyện ban hành các nghị quyết và quyết định về việc phân bổ vốn các chương trình MTQG huyện Quan Sơn giai đoạn 2021 - 2023 và các năm 2022, 2023.

Theo đó, tổng kế hoạch phân bổ vốn riêng cho Chương trình MTQG 1719 năm 2022 là 31.984 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 22.685  triệu đồng, vốn sự nghiệp là 9.299 triệu đồng; năm 2023 nguồn vốn được phân bổ là 48.085,5 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 23.447 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 24.638,5 triệu đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hiệu quả quản lý nguồn vốn, Huyện đã đẩy mạnh thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, công khai minh bạch trong phân bổ vốn kế hoạch thực hiện Chương trình. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân.

Quan Sơn phấn đấu đến năm 2025 trở thành điểm sáng ở vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa
Quan Sơn phấn đấu đến năm 2025 trở thành điểm sáng ở vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa

Trong quá trình triển khai, huyện chú trọng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như tuyên truyền, vận động để người dân chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình; Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án.

 Ngoài việc tự kiểm tra, giám sát của các chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn, Lãnh đạo UBND huyện Quan Sơn thường xuyên trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn các xã.

Hiện nay, huyện Quan Sơn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng vốn đầu tư giai đoạn này là 150 tỉ đồng để thực hiện 10 Dự án Chương trình, trong đó, một số nội dung đang được huyện ưu tiên đẩy mạnh giải ngân thời gian qua như: hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ nước sinh hoạt (Dự án 1); hỗ trợ khoán, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất (Tiểu dự án 1 của Dự án 3); Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (Nội dung số 01 - Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4); Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Dự án 6)...

Bà Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn khẳng định: Trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719, địa phương cũng còn gặp một số khó khăn nhất định, tuy nhiên với quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết  tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Với quyết tâm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; Phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 5%... xây dựng huyện Quan Sơn trở thành điểm sáng về phát triển toàn diện ở khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục
Đakrông (Quảng Trị): Thực hiện Chương trình MTQG 1719- Nhiều nội dung còn vướng mắc

Đakrông (Quảng Trị): Thực hiện Chương trình MTQG 1719- Nhiều nội dung còn vướng mắc

Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm mỗi năm là 5%; nhiều thôn bản thoát diện đặc biệt khó khăn; đường bê tông và nhựa đã về tận trung tâm xã, thôn; 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT… là những con số đầy ấn tượng, minh chứng cho những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Đakrông (Quảng Trị) trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Tuy nhiên, để Chương trình đạt được mục tiêu và hoàn thành đúng tiến độ, nhìn từ thực tế triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.