Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hồng Phúc - Trương Vui - 19:18, 09/03/2023

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đồng chủ trì Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI và Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Báo cáo tổng kết về công tác tham mưu của UBDT trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cho thấy, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc được ban hành, Ban Cán sự đảng UBDT và cơ quan công tác dân tộc ở địa phương vùng đồng bào DTTS đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn diện. Trong 10 năm qua, đã cử đi đào tạo 598 công chức, viên chức; bồi dưỡng trên 2.000 lượt công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 54 công chức, viên chức thuộc đối tượng 2; 154 công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4.

Hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội được triển khai hiệu quả. UBDT đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (như Chương trình 135; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi...).

Qua triển khai các chính sách cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng DTTS và miền núi khá cao; đời sống vật chất của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hằng năm (bình quân vùng DTTS và miền núi giảm 2 - 3%/năm); bộ mặt nông thôn cả nước nói chung và vùng DTTS nói riêng được đổi thay rõ rệt; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS đạt nhiều thành tựu.

Trong giai đoạn 2011 - 2021, thông qua những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đã góp phần làm cho đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển ổn định; hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn; quốc phòng an ninh, chính trị được giữ vững. Sự kết hợp giữa phát triển KT-XH với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với phát triển KT-XH ngày càng chặt chẽ hơn, do đó đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng an ninh được được bảo đảm; khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực công tác dân tộc trong thời gian tới, UBDT định hướng các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác tham mưu xây dựng chính sách dân tộc dành cho vùng DTTS về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; việc thực hiện chương trình dự án chính sách dân tộc trong giữ gìn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; công tác tuyên truyền; công tác nắm tình hình KT-XH, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; công tác phổ biến giáo dục pháp luật vùng DTTS và miền núi; tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc…

Thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là một nghị quyết đặc biệt quan trọng, định hướng những vấn đề cơ bản về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng của vùng DTTS và miền núi đã đạt được trong 10 năm qua.

“Trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế. Bốn nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XII đã chỉ ra vẫn còn nguyên tính thời sự: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ sai lầm chệch hướng XHCN; nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí; nguy cơ về diễn biến hòa bình. Vì vậy, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển KT-XH là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến nói.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cũng báo cáo, làm rõ thêm về một số kiến nghị, đề xuất của UBDT để sát với yêu cầu thực tiễn hơn; làm rõ một số nội dung còn vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Tin cùng chuyên mục
Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung một số chủ trương, chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền… Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), ngày 17/4.