Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về Cấp một số ấn phẩm Báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

PV - 10:17, 24/01/2019

Ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 và triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm Báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK)”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị, thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg giai đoạn 2017-2018 có 18 cơ quan báo, tạp chí và Công ty phát hành báo chí Trung ương. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là đồng bào DTTS ở các thôn, bản ĐBKK, thôn bản biên giới, xã ĐBKK, Chùa Khmer thuộc vùng DTTS&MN, không còn đối tượng ở cấp tỉnh, huyện.

Các cơ quan báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg đã bám sát tôn chỉ mục đích và định hướng tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc, phản ánh trung thực mọi mặt đời sống của đồng bào vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK, vùng sâu, vùng xa, biên giới; đổi mới nội dung, hình thức ấn phẩm phù hợp với tập quán, tâm lý, bản sắc văn hóa của đồng bào vùng DTTS&MN. Giai đoạn 2017-2018, các báo, tạp chí xuất bản trên 39 nghìn ấn phẩm.

Về triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK giai đoạn 2019 - 2021” có 19 báo, tạp chí tham với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Đối tượng địa bàn cấp báo phù hợp với tình hình mới (giảm đối tượng nơi có dự án Raddio theo Quyết định số 1860/QĐ-TTg; tập trung đối tượng thuộc khu vực III).

Để thực hiện có hiệu quả quyết định số 45/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc đã đề ra một số giải pháp, như: Phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và các địa phương liên quan, chỉ đạo quản lý, định hướng, kiểm tra, giám sát các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc quản lý thực hiện chính sách; hướng dẫn các đối tượng được cấp báo, tạp chí tuyên truyền, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các ấn phẩm báo, tạp chí.  Các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng nội dung, hình thức ấn phẩm, tuyên truyền phù hợp với đối tượng thụ hưởng, đảm bảo phản ánh toàn diện các vùng miền. Củng cố, điều chỉnh, lựa chọn đơn vị phát hành và phương thức phát hành thích hợp, nhằm hạn chế tối đa việc cấp chuyển ấn phẩm chậm tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết đánh giá khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, tầm quan trọng của việc tiếp tục cấp một số ấn phẩm Báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK. Các đại biểu các cơ quan báo chí cũng đã nêu ra những khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao, cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng DTTS&MN thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã giải đáp những đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định, Ủy ban Dân tộc sẽ đồng hành cùng các Báo, tạp chí để việc triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg đạt hiệu quả. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, góp phần cùng hệ thống cơ quan công tác dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

THANH HUYỀN