Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Mạnh Cường - 20:36, 29/02/2024

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024, với nội dung trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và đồng bào DTTS và miền núi trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy cho Nhân dân trên địa bàn xã Hồng Hạ, huyện A Lưới
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy cho Nhân dân trên địa bàn xã Hồng Hạ, huyện A Lưới

Theo đó, kế hoạch chỉ rõ: Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn từ xa, từ sớm, từ cơ sở là quan trọng; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống ma túy với các tỉnh Sê Kông, Salavan thuộc nước bạn Lào. Kiên quyết không để ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành và của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Đề án của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”...

Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy
Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ và Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn, bản và người dân về Luật Phòng, chống ma túy: Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động tuyên truyền để phù hợp với trình độ, lứa tuổi, tập quán từng vùng miền, đối tượng. Chú trọng phối hợp tuyên truyền ở các vùng trọng điểm, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Tổ chức tuyên truyền trên báo, trang tin điện tử của đơn vị về các hoạt động, gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả về phòng, chống ma túy và chống trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tổ chức hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm. Phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tố giác những đối tượng có dấu vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Luật phòng, chống ma túy; kỹ năng nhận diện, tố giác những đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đội ngũ Người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo. Triển khai tốt các chính sách dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương quan trong việc duy trì, phát huy và nhân rộng mô hình, đề án, dự án làm kinh tế hiệu quả để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống gắn với công tác phòng, chống ma túy và chống trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức viên chức và người lao động thuộc Ban Dân tộc thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc các huyện A Lưới, Nam Đông lồng ghép tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy vào các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giao bộ phận Thanh tra và Tuyên truyền chủ trì thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện; tham mưu báo cáo theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Gỡ khó cho Quỹ phát triển đất

Gỡ khó cho Quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất là chính sách sử dụng nguồn tiền từ sử dụng đất và huy động những nguồn khác, phục vụ quá trình đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Tuy nhiên, ở các địa phương miền núi, việc khai thác nguồn quỹ này khá khó khăn.