Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bình Định: Tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung

T.Nhân - 15:07, 28/08/2023

Nhằm quản lý hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh.

Một công trình nước sạch nông thôn ở Bình Định
Một công trình nước sạch nông thôn ở Bình Định

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 43 ngày 24/6/2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 09 ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan kịp thời, nắm bắt đầy đủ, chính xác nội dung Nghị định, Chỉ thị và các hướng dẫn. Phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung. Lập Đề án kiện toàn công tác quản lý vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung để lập phương án khai thác tài sản.

Đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung không còn tồn tại thì đề xuất đưa ra ngoài danh mục công trình cấp nước tập trung nông thôn; tổ chức xác định giá trị còn lại đối với công trình cấp nước tập trung nông thôn không có hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ tài chính; kiểm tra việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; đề xuất xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung. Phối hợp với UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn rà soát, cập nhật số liệu tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung vào phần mềm Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Sở Xây dựng thẩm định dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình cấp nước nông thôn sử dụng vốn đầu tư công, phải xác định đối tượng được giao tài sản sau khi dự án hoàn thành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc cấp huyện được giao hoặc tạm giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn thực hiện rà soát, lập hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ tầngcấp nước sạch nông thôn trên địa bàn theo quy định. Khi lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn, phải xác định đối tượng được giao tài sản sau khi dự án hoàn thành, kế hoạch đấu nối nước sạch vào hộ gia đình, lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau 2 năm đưa công trình vào sử dụng, phải cấp nước đạt tối thiểu 60% số hộ dân trong vùng dự án được đấu nối nước sạch để sử dụng, bảo đảm tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn được khai thác, hiệu quả…