Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bình Định: Tập trung nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi

T.Nhân - 19:04, 13/10/2023

Những năm qua, nhờ được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Định đã từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng dần được được hoàn thiện. Tỉnh Bình Định đang tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm.

Tỉnh Bình Định đang tập trung nguồn lực giúp đồng bào DTTS giảm nghèo (Trong ảnh, mô hình sản xuất lúa lai của đồng bào DTTS huyện Vĩnh Thạnh)
Tỉnh Bình Định đang tập trung nguồn lực giúp đồng bào DTTS giảm nghèo (Trong ảnh, mô hình sản xuất lúa lai của đồng bào DTTS huyện Vĩnh Thạnh)

Theo Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định sinh sống ở 33 xã, thị trấn thuộc 6 huyện; diện tích tự nhiên chiếm 48,4% so diện tích tự nhiên của tỉnh. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 11.491 hộ/41.903 đồng bào DTTS, chiếm khoảng 2,65% dân số toàn tỉnh, trong đó chủ yếu là 3 dân tộc Chăm, Bana, H'rê. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS so với số hộ đồng bào DTTS cuối năm 2022 là 6.291 hộ, chiếm 54,75%.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) là một trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang được địa phương triển khai thực hiện.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương phân bổ cho Bình Định thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 458,743 tỷ đồng. Đến nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn của hầu hết các dự án thuộc chương trình đã được cấp có thẩm quyền giao cho các địa phương đầy đủ, kịp thời; các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tích cực, ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, an sinh xã hội đảm bảo đã củng cố niềm tin của đồng bào DTTS tỉnh Bình Định đối với Đảng và Nhà nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được đảm bảo, thế trận quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Bình Định vẫn ở mức cao. Trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh Bình Định là tập trung mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là người có công, người nghèo, đồng bào DTTS và miền núi, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trong đó, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020 (khoảng 60 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 3-4%; phấn đấu 40-50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn (khoảng 10 xã và 4 thôn).

Để làm được điều này, trong thời gian tới, địa phương cũng đề ra nhiều giải pháp, trong đó tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân hiểu đầy đủ về bản chất nhân văn của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồngdân cư đối với công tác phát triển kinh tế - xã hội đồng bào DTTS và miền núi. Phát huy các truyền thống nhân văn, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Tin cùng chuyên mục
Ninh Thuận: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào DTTS

Ninh Thuận: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào DTTS

Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác, tỉnh Ninh Thuận tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sự tập trung đầu tư này bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.