Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bình Định: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024

T.Nhân - 18:57, 12/03/2024

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mục tiêu của kế Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh doanh phát huy sức sáng tạo của phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tranh thủ nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ mô hình kinh doanh, khởi nghiệp hiệu quả, nhằm phát triển doanh nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nguồn vốn vay, đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, mô hình sinh kế cho phụ nữ yếu thế, góp phần bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Bình Định được khách hàng ưu chuộng
Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Bình Định được khách hàng ưa chuộng

Nội dung hoạt động chính của kế hoạch gồm: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh cho phụ nữ; tổ chức đánh giá tình hình triển khai Đề án 939 năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

UBND tỉnh yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan; chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện/thị xã/thành phố tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này đúng mục đích, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức sơ/tổng kết Đề án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án. Hướng dẫn việc lập báo cáo cho các sở, ngành, địa phương liên quan; tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo quy định và các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu.

Các sở, ngành, đơn vị, hội đoàn thể liên quan trên cơ sở nội dung kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, các sở, ngành, Hội đoàn thể liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 939 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức triển khai Kế hoạch tại địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tạo điều kiện, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án liên quan của cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

Tin cùng chuyên mục
Quy hoạch vùng, nền tảng để Tây Nguyên phát triển bền vững

Quy hoạch vùng, nền tảng để Tây Nguyên phát triển bền vững

Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước. Để Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, ngày 4/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 371/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.