Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Cà Mau, Trà Vinh: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu DTTS các cấp

PV - 14:33, 05/03/2019

Để chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, tỉnh lần thứ III, tiến tới Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, diễn ra trong năm 2020, thời gian qua, các tỉnh trong Khu vực Tây Nam bộ đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các cấp.

Theo ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cà Mau lần thứ III, năm 2019, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội. Theo đó, thời gian tổ chức đại hội cấp huyện, thị, thành và cấp tỉnh là 01 ngày. Đại hội cấp huyện, thị, thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 30/6 và Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/11.

Tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, biểu dương phát huy vai trò Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, biểu dương phát huy vai trò Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Cà Mau có 5 đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội gồm: U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Đầm Dơi và TP. Cà Mau. Có 4 đơn vị không tổ chức đại hội mà tổ chức hội nghị bình xét (dưới 5.000 người DTTS) là: Cái Nước, Phú Tân, Ngọc Hiển và Năm Căn.

Để triển khai tốt Đại hội, tạo sức lan tỏa, công bằng trong cộng đồng xã hội về những điển hình được tôn vinh, Cà Mau đặc biệt quan tâm cơ cấu đại biểu đủ thành phần DTTS đại diện cho cộng đồng và thuộc nhiều lĩnh vực công tác. Đặc biệt, độ tuổi hài hoà, quan tâm đại biểu trẻ, đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ tối thiểu phải 30%. Với chủ đề “Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội lần này tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kết quả, nghị quyết từ Đại hội lần trước đặt ra.

Ban Chỉ đạo cũng đã định hướng, các báo cáo điển hình tại Đại hội của tập thể và cá nhân phải tập trung vào lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, xây dựng NTM, có tính đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển bền vững vùng dân tộc giai đoạn tiếp theo, đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Tại tỉnh Trà Vinh, nơi có tỷ lệ đồng bào DTTS cao nhất trong khu vực (31,54%), ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh năm 2019 cho biết: Tỉnh Trà Vinh xác định, tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác dân tộc năm 2019. Từ đó, tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội rất sớm (16/10/2018) với 30 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban và 4 phó trưởng ban. Do đặc thù tỉnh có đông đồng bào DTTS, ngoài việc thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Đại hội phân công các thành viên triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các cấp tổ chức thành công Đại hội.

Tỉnh Trà Vinh nhận định, ngoài việc chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn, Ban Tổ chức rất chú trọng chuẩn bị tốt các nội dung, hoạt động để Đại hội còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc; xác định Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, qua đó củng cố niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân đối với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thời gian qua, tỉnh cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đông đảo Nhân dân về Đại hội đại biểu các DTTS các cấp, qua đó, rà soát phát hiện, biểu dương kịp thời những gương đồng bào DTTS phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo cùng chính quyền địa phương xây dựng phum, sóc văn minh tiến bộ.

HẠNH NGUYÊN