Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Cho thôi chức vụ đối với 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ngọc Thu - 11:47, 20/12/2022

Căn cứ Kết luận số 967-KL/TU, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật theo Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và sau khi xem xét đơn của các cá nhân, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp và thống nhất cho các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên thôi các chức vụ hiện tại.

Hàng nghìn cây thông cổ thụ bị chết dần do Tập đoàn FLC di thực để xây dựng sân Golf tại huyện Đăk Đoa, Gia Lai
Hàng nghìn cây thông cổ thụ bị chết dần do Tập đoàn FLC di thực để xây dựng sân Golf tại huyện Đăk Đoa, Gia Lai

Cụ thể, ông Đỗ Tiến Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ông Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp và thống nhất cho thôi chức vụ đối với 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp và thống nhất cho thôi chức vụ đối với 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Trước đó, cả 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai này từng bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo vào tháng 8/2022. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và cá nhân ông Võ Ngọc Thành (nguyên Chủ tịch UBND đã xin nghỉ hưu trước tuổi) đã kết luận, ký các văn bản vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên việc đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án sân Golf để Tập đoàn FLC triển khai tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.