Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chủ động nắm bắt dư luận, định hướng thông tin

PV - 14:39, 10/07/2018

Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tổ chức tại Hà Nội sáng 9/7.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: HH Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: HH

 

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong Ban.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ngành Tuyên giáo đã thực hiện một số nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao; phục vụ Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Ban Tuyên giáo đã hoàn thành 02 Đề án: “Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và “Chủ động thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội”. Hoàn thành và trình Ban Bí thư kết quả thẩm định bộ sách Lịch sử Việt Nam của Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Triển khai sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo như: Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 23-NQ/TW khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết 27-NQ/TW khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Ngành Tuyên giáo đã tham mưu Ban Bí thư, cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ban Tuyên giáo đã tổ chức 3 cuộc giao ban, khảo sát ở 3 khu vực, đồng thời tổ chức một số sự kiện như: Tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”’; phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2018”.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính kiên định cho cấp ủy đảng các cấp, cho cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Tiếp tục theo dõi thực hiện Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030…

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi, chỉ đạo biên soạn các chương trình giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề. Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành 6 chương trình lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. .

Tại các cấp ủy, địa phương đã chú trọng chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về việc “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng”.

Ngành Tuyên giáo đã tích cực nắm tình hình dư luận xã hội liên quan đến một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, kịp thời tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương. Ban đã hoàn thành 5 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội, 10 báo cáo nhanh về những sự kiện, vấn đề nổi cộm, vụ việc phức tạp, nhạy cảm chính trị được dư luận quan tâm…

Định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, thông tin kịp thời một số nội dung nhạy cảm, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác báo chí – xuất bản được tăng cường, bám sát và phản ánh kịp thời, sinh động tình hình trong nước và quốc tế. Công tác văn hóa, văn nghệ có một số chuyển biến tích cực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời tích cực xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường; giáo dục, đào tạo; y tế, dân số, an sinh xã hội. Chủ động triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc…

Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội có việc chưa kịp thời. Sự phối hợp, hỗ trợ giữa các ban, bộ, ngành với Ban Tuyên giáo Trung ương trong cung cấp thông tin và chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa còn có việc, có lúc chưa chặt chẽ, nên chưa làm tốt công tác tuyên truyền. Công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chưa đạt hiệu quả cao. Việc sơ kết, tổng kết một số đề án, chỉ thị, nghị quyết vẫn chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng…

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: HH Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: HH

 

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn Ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, công tác tham mưu của các vụ, đơn vị của Ban. Hoàn thành và bảo vệ thành công Đề án “Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin những sự kiện có tính lễ tân”. Tập trung hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm tiến độ và chất lượng sơ kết và tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết theo kế hoạch đã đề ra.  Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng phát triển, văn hóa, con người Việt Nam…

Đồng chí cũng yêu cầu, cần khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc bổ sung, cập nhật các loại tài liệu về giáo dục lý luận chính trị; kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học lý luận. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, thực hiện, triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cần tăng cường dự báo để tuyên truyền thực sự phải “đi trước một bước” nhằm định hướng dư luận. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng báo chí tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận, lựa chọn địa bàn khảo sát toàn diện hơn; nâng cao tính phản biện, thẩm định các đề án, tài liệu liên quan.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị cần thực hiện tốt công tác cán bộ, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Trong đó, cần đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng đồng thời phải đảm bảo nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính…/.

Theo Đảng Cộng sản

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.