Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kon Tum: Huy động hơn 2.733 tỷ đồng để thực hiện các Chương trình MTQG

Phạm Nguyên - 16:00, 20/02/2024

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 570/KH-UBND về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dự kiến tổng nguồn vốn huy động thực hiện là hơn 2.733 tỷ đồng.

Nhờ nguồn lực đầu tư từ các Chương trình MTQG đã làm thay đổi ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum
Nhờ nguồn lực đầu tư từ các Chương trình MTQG đã làm thay đổi ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh dự kiến tổng nguồn vốn huy động thực hiện năm 2024 hơn 2.733 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 1.354 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định 279,8 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác khoảng 470 tỷ đồng; vốn tín dụng khoảng 376,9 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác khoảng 252,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng xác định các mục tiêu cụ thể: Mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 là 4%; có 7 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; có 5 thôn ra khỏi địa bàn thôn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ DTTS trên địa bàn tỉnh có đất ở đạt 99,03%; tỷ lệ hộ DTTS trên địa bàn tỉnh có đất sản xuất đạt 98,97%.

Tạo điều kiện cho đồng bào DTTS vay vốn trồng cây dược liệu để vươn lên thoát nghèo bền vững
Tạo điều kiện cho đồng bào DTTS vay vốn trồng cây dược liệu để vươn lên thoát nghèo bền vững

Mục tiêu giảm nghèo bền vững là phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm từ 3 đến 4%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 6 đến 8%.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 là 62,4%; trong đó, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao đạt 18,9%; tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu đạt 7,5%; có 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Kon Tum đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa của các chương trình mục tiêu quốc gia; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình; việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; về phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện khả năng thụ hưởng, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS và biên giới.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ở Quảng Nam còn tương đối chậm. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo để có hướng chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.