Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc

Hoàng Quý - 19:36, 01/08/2023

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh - Trưởng ban soạn thảo Đề án đã chủ trì cuộc họp của Ban soạn thảo Đề án tăng cường chuyển đổi số (CĐS) trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn - Phó trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo Đề án; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng - Phó trưởng Ban soạn thảo Đề án; các thành viên Ban Chỉ đạo CĐS, Ban soạn thảo xây dựng Đề án thuộc UBDT cùng đại diện một số bộ, ngành.

Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBDT xác định việc xây dựng Đề án CĐS là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể hóa nhiệm vụ CĐS theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và triển khai hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quan điểm của Đề án CĐS trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc là phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho đồng bào DTTS và miền núi, hướng tới việc hình thành Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. UBDT xác định CĐS là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, hỗ trợ giáo dục đào tạo, bảo tồn bản sắc văn hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực vùng đồng bào. Việc liên thông, kết nối, đồng bộ dữ liệu của UBDT với các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ cho Chính phủ trong công tác dân tộc, tận dụng được tối đa các hạ tầng số và dữ liệu số có sẵn, tạo nên nền tảng dữ liệu giàu có và đa dạng, nhiều chiều. Tăng cường bình đẳng và tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng DTTS.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm đẩy mạnh CĐS trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc nhằm góp phần phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi… Trọng tâm tập trung triển khai đến năm 2025 là phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số. Đến năm 2030 sẽ hoàn thành các cơ sở dữ liệu ngành công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu dữ liệu tập trung quốc gia và an toàn, an ninh hệ thống.

Theo đó, Đề án bao gồm 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính:

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng cho CĐS trọng tâm tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Tăng cường hợp tác quốc tế.

Phát triển Chính phủ số: Rà soát, điều chỉnh, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của UBDT phiên bản 3.0 phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Phát triển Kinh tế số: CĐS trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đạo tạo việc làm, định hướng nghề nghiệp…; Xây dựng ứng dụng (App), sàn giao dịch điện tử các sản phẩm thương mại của đồng bào, tích hợp với các hệ thống thương mại điện tử tại Việt Nam; Ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số để phát triển du lịch vùng DTTS, cung cấp các dịch vụ du lịch thực tế ảo và thanh toán trực tuyến.

Phát triển Xã hội số: Xây dựng hệ thống ứng dụng hỗ trợ về chính sách pháp luật, giáo dục giới tính, giới thiệu việc làm; Diễn đàn dân tộc; Bộ Từ điển tiếng dân tộc, bộ gõ tiếng dân tộc nhằm lưu truyền, bảo tồn văn hóa của các dân tộc; Bảo tàng số, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch tại vùng đồng bào; Dữ liệu y tế, chăm sóc sức khỏe… tạo động lực để phát triển kinh tế số khu vực vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại cuộc họp
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với Dự thảo Đề án tăng cường CĐS trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Một số đại biểu đã đưa ra ý kiến làm rõ hơn về một số nội dung như: Hệ thống căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn; hệ thống mục tiêu của Đề án; những chính sách đặc thù về CĐS trong cơ quan làm công tác dân tộc; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao Ban soạn thảo đã chủ động cập nhập thông tin, tham khảo ý kiến bộ, ngành, các vụ, đơn vị trong quá trình xây dựng Đề án. Qua ý kiến phân tích của các đại biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến, nghiên cứu để đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Đề án bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đạt yêu cầu đề ra.

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Đề án cần phải có đánh giá cụ thể về các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025" để xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới; đánh giá thực tế hiện trạng của UBDT theo mục đích nhắm đến của Đề án dựa trên hệ thống tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông; rà soát lại các văn bản pháp lý, căn cứ liên quan đến việc xây dựng Đề án…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Ngay sau cuộc họp, đề nghị Ban soạn thảo lập kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ, từng thành viên và có lộ trình rõ ràng; trong quá trình xây dựng Đề án phải đồng thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bảo đảm thống nhất, đồng bộ”.