Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quảng Nam: Nguồn vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 chưa bảo đảm

T.Nhân - 04:51, 01/12/2023

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, nguồn vốn xây dựng NTM chưa bảo đảm, ảnh hướng đến việc hoàn thành các tiêu chí.

Chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam
Chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm việc phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cụ thể: Năm 2022, vốn đầu tư thực hiện Chương trình là 330,24 tỷ đồng; năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đã được UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị, địa phương là 392,31 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 10/2023, các địa phương giải ngân được gần 428,4 tỷ đồng trong tổng số xấp xỉ 908,4 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 chuyển sang và năm 2023 đã phân bổ, đạt tỷ lệ 47%. Trong tổng số 193 xã tham gia xây dựng mô hình NTM, đã có 123 xã được công nhận đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 63,73%. Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ có 130/193 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 67,3%.

Đến thời điểm 30/9/2023, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020 là gần 156 tỷ đồng; trong đó ngân sách cấp huyện nợ gần 107 tỷ đồng, ngân sách cấp xã và các nguồn khác nợ xấp xỉ 49 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 tăng thêm nhiều chỉ tiêu, quy định mức độ đạt chuẩn cao hơn so với trước đây. Do vậy, qua kết quả rà soát thực trạng, hầu hết địa phương không duy trì đạt chuẩn các tiêu chí, nhất là các xã ở khu vực miền núi cao.

Trong khi đó, nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 chưa bảo đảm thực hiện các mục tiêu, đáng chú ý là mục tiêu của xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu chưa bố trí kinh phí thực hiện.