Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Thành Nhân - 10:12, 14/03/2023

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi, năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là hơn 126,2 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 113,7 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp tỉnh hơn 12,5 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG, các hộ nghèo của tỉnh Quảng Ngãi sẽ được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo bền vững
Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG, các hộ nghèo của tỉnh Quảng Ngãi sẽ được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo bền vững

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị hơn 120,9 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 109,06 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 11,86 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư nên nguồn kinh phí chưa được giải ngân.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh thông qua nên chưa phân bổ cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Đối với nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023, hiện các địa phương, đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

Tổng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021 phân bổ trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là hơn 12,5 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã giải ngân hơn 8,1 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2022 là hơn 267 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 232,2 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 34,8 tỷ đồng. Đến ngày 31/1/2023, giải ngân hơn 108 tỷ đồng, đạt 40,47% kế hoạch vốn.

Tại cuộc họp với các sở ngành, địa phương liên quan về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh mới đây, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của pháp luật, giải ngân hết nguồn vốn được giao và đầu tư các chương trình, dự án không dàn trải.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với nguồn vốn được giao trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 trước ngày 31/5/2023. Khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023 đã được phân bổ. Tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 sau khi được phân bổ. Việc thực hiện nguồn vốn đối ứng phải bảo đảm theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3/2023.

Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại Đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để có phương án điều chỉnh bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải pháp thực hiện cho phù hợp, tránh trùng lặp đối tượng thụ hưởng. Các địa phương chủ động rà soát kiến nghị và đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình để bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành.

Tin cùng chuyên mục
Nghệ An: Tặng quà cho học sinh DTTS vùng tái định cư

Nghệ An: Tặng quà cho học sinh DTTS vùng tái định cư

Ngày 25/9, các thành viên Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà cho các em học sinh người DTTS ở xã tái định cư Thanh Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) và các cháu tại Trung tâm mồ côi khuyết tật mẹ Terexa, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An).