Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tăng cường công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư công các Chương trình MTQG

Trọng Bảo - 08:54, 15/03/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1168/UBND-TH ngày 12/3/2024 về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chi phí quản lý dự án trên địa bàn.

Theo đó, để nâng cao công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý sử dụng vốn đầu tư công của các Chương trình MTQG và quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu: Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian quyết toán dự án hoàn thành như chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán...

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tăng cường quản lý vốn đầu tư công các CT MTQG
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tăng cường quản lý vốn đầu tư công các Chương trình MTQG

Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các chủ đầu tư vi phạm như: Công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư công, vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các dự án thực hiện các Chương trình MTQG phải bảo đảm theo đúng quy định tại pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công; bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung này. 

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương; nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân, tránh dồn nhiều vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, để tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng dự án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công; các văn bản hướng dẫn; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch được giao. Chủ động phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị tư vấn để giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án…