Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thúy Hồng - 16:38, 25/02/2022

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 24/2 Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBDT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc; phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể thuộc Uỷ ban đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Công tác tuyên truyền tập trung về pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực sẽ được thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các vụ, đơn vị theo Quyết định số 546/QĐ-UBDT ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Uỷ ban Dân tộc; các quy định về công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử, niêm yết tại các đơn vị, trong đó tập trung công khai nhóm lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực: Công tác cán bộ; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư và mua sắm tài sản công.

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật

Thực hiện công khai minh bạch trong công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc phải gương mẫu, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý thuộc thẩm quyền của vụ, đơn vị liên quan đến tham nhũng báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Ủy ban. Thực hiện khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị phải được đánh giá bao gồm cả tiêu chí hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó Ủy ban Dân tộc cũng tiến hành xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản về chế độ định mức tiêu chuẩn. Cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, tăng cường thanh kiểm tra và phối hợp với các bộ, ngành địa phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Thường xuyên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tham nhũng.