Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Văn Bàn (Lào Cai): Huy động hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng NTM

Trọng Bảo - 16:33, 07/11/2022

Văn Bàn là huyện vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) được địa phương đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc. Một trong những giải pháp được huyện chú trọng, có vai trò quyết định đó là tập trung triển khai hiệu quả, thực chất nguồn vốn từ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025, với phương châm “mỗi nguồn vốn, mỗi dự án, mỗi tiểu dự án, hoạt động phải gắn với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí NTM.

Xây dựng NTM góp phần hoàn thiện các thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn, miền núi
Xây dựng NTM góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn, miền núi

Tính đến tháng 7/2022, toàn huyện có 10/21 xã đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân đạt 16,05 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại áp theo bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, thì con số bình quân giảm xuống còn 10,6 tiêu chí/xã; giảm 5,45 tiêu chí/xã.

Ông Phí Công Hoan, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn cho biết: Đối chiếu với bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, hiện tại, huyện Văn Bàn không còn xã nào đạt NTM. Trước thực tế này, huyện xác định “nhìn thẳng vào vấn đề, tôn trọng thực tiễn”, từ đó đề ra các giải pháp tập trung khắc phục những tiêu chí chưa đạt, với đích đến là hoàn thành tiêu chí NTM một cách bền vững, thiết thực. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Bàn đã và đang có nhiều giải pháp tích cực, đó là: Tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về giảm nghèo, thu nhập, tổ chức sản xuất… từ đó có cơ sở để tập trung nguồn lực cũng như huy động sự vào cuộc của Nhân dân một cách hiệu quả nhất. Sớm hoàn thiện Đề án xây dựng huyện NTM từ nay đến năm 2030, làm cơ sở để hoạch định chiến lược, lộ trình và giải pháp xây dựng NTM một cách bài bản, căn cơ.

Nguồn lực từ 03 CTMTQG là điều kiện và cơ hội thuận lợi để Văn Bàn xây dựng NTM bền vững, hiệu quả
Nguồn lực từ 03 Chương trình MTQG là điều kiện, cơ hội thuận lợi để huyện Văn Bàn xây dựng NTM bền vững, hiệu quả

Bên cạnh đó, quan tâm thu hút nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đây là hai trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng NTM, để chương trình trở thành phong trào thi đua sâu rộng và toàn diện.

Một trong những giải pháp được huyện chú trọng, có vai trò quyết định đó là tập trung triển khai hiệu quả, thực chất nguồn vốn từ 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, với phương châm “mỗi nguồn vốn, mỗi dự án, mỗi tiểu dự án, hoạt động phải gắn với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí NTM. 

Theo ông Phí Công Hoan, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn, hiện nay, địa phương đang triển khai đồng bộ 03 Chương trình MTQG đó là: Xây dựng NTM, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ngay từ khi nắm được chủ trương triển khai các chương trình, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công từng thành viên gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. 

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo các xã hoàn thiện thể chế theo quy định… ; chỉ đạo triển khai thực hiện phân khai vốn cho các chủ đầu tư, các đơn vị chủ trì để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. 

"Đối với một số hợp phần vốn sự nghiệp, mặc dù chưa có hướng dẫn cụ thể, nhưng huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động lập hồ sơ, dự án theo dự thảo hướng dẫn của cấp trên”, ông Hoan thông tin.

Phong trào xây dựng NTM đã và đang góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Bàn
Phong trào xây dựng NTM đã và đang góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Bàn

Có thể nói, các Chương trình MTQG có vai trò hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện các thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn, miền núi. Tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, tạo cơ hội việc làm và ổn định thu nhập cho người dân. Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Bàn đang gặp những khó khăn nhất định trước những thay đổi trong giai đoạn mới.

 Với nguồn lực từ 03 chương trình; đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đang là điều kiện và cơ hội thuận lợi để địa phương tập trung xây dựng NTM thực chất, bền vững với phương châm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trong huyện.


Tin cùng chuyên mục
Trà Vinh chú trọng nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS

Trà Vinh chú trọng nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS

Nằm ở phía Đông Nam vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh có diện tích tự nhiên 2.390km2; có số dân trên 1 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 31%. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719… Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển.