Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ban Dân tộc Kiên Giang: Tập huấn kiến thức dân tộc cho 64 học viên

Nguyễn Hoa - 17:30, 15/11/2022

Trong 2 ngày (14 và 15/11), Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các học viên năm 2022 tại 2 huyện An Biên và Vĩnh Thuận.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp bồi dưỡng có 64 học viên là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở các huyện An Biên và Vĩnh Thuận; công chức xã, phường, thị trấn; giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú, trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được cung cấp kiến thức gồm 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc hiện nay; pháp luật và chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.