Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia

Minh Thu - 14:58, 02/03/2023

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tổ chức họp Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi để triển khai nhiệm vụ năm 2023; ban hành văn bản lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2023 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hướng dẫn bà con làm kinh tế từ việc trồng rừng.
Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hướng dẫn bà con làm kinh tế từ việc trồng rừng

Đơn vị đã Ban hành tờ trình gửi UBND tỉnh xin chủ trương về ban hành Nghị quyết về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn Dự án Dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; đồng thời dự thảo Nghị quyết để lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương theo quy định.

Ban hành các kế hoạch chuyên đề năm 2023 để thực hiện: “Chương trình 3 phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng” thuộc Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 10; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Tiểu dự án 02, Dự án 9, Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Chương trình MTQG được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào DTTS thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào DTTS thoát nghèo, ổn định cuộc sống