Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ban Dân tộc và Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác

Lê Vũ - Trần Linh - 19:06, 30/12/2021

Sáng nay (30/12), Ban Dân tộc và Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo Ban Dân tộc và Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025
Lãnh đạo Ban Dân tộc và Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hoạt động của Ban Dân tộc Thành phố và Hội Nông dân Thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm, hai cơ quan sẽ xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng đồng bào DTTS, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân là người DTTS, phối hợp giải quyết ổn thỏa những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để nông dân người DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao học bổng bảo trợ học tập đến năm 18 tuổi cho các em là học sinh, trẻ em có cha, mẹ qua đời do Covid-19. (Em Châu MOHAMED AMIN đứng giữa, cầm bảng)
Trao học bổng bảo trợ học tập đến năm 18 tuổi cho các em là học sinh, trẻ em có cha, mẹ qua đời do Covid-19. (Em Châu MOHAMED AMIN đứng giữa, cầm bảng)

Tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân là người DTTS trong giải quyết việc làm, hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố.

Phối hợp tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025 tới hội viên nông dân là đồng bào DTTS để các hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực…

Định kỳ hằng năm, hai ngành sẽ tổ chức các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, bên cạnh đó kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực cho giai đoạn tiếp theo.

Tại Lễ ký kết, ban tổ chức đã trao 20 phần học bổng bảo trợ học tập đến năm 18 tuổi cho 20 em là học sinh, trẻ em có cha, mẹ qua đời do Covid-19 ( trong đó có 1 trường hợp em Châu MOHAMED AMIN là người dân tộc Chăm). Mỗi phần học bổng có giá trị là 1,5 triệu đồng/tháng và sẽ được trao để bảo trợ cho các em liên tục hằng tháng từ nay đến khi các em trưởng thành, tốt nghiệp THPT.