Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Thanh Huyền - Bích Ngọc - 16:07, 17/04/2024

Thảo luận về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình và đề nghị Chính phủ làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, rà soát danh mục đầu tư, báo cáo đánh giá tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Tại Phiên họp này, các đại biểu nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt Tờ trình về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719; nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo thẩm tra về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719.

Qua thảo luận nội dung này, các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết xem xét, quyết định một số nội dung của chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719 để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số Dự án, Tiểu dự án trong Chương trình. Các ý kiến đánh giá cao Hồ sơ của Chính phủ trình cũng như Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc về nội dung này được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đảm bảo theo quy định.

Về điều chỉnh đối tượng của Chương trình, theo Báo cáo của Chính phủ, trong thực tiễn thực hiện Chương trình, một số đơn vị sự nghiệp công lập, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS hoặc một số trung tâm y tế huyện, bệnh viện của huyện có xã là vùng đồng bào DTTS có vai trò quan trọng và trực tiếp tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, một số đơn vị này không nằm trong vùng đồng bào DTTS, địa bàn được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, dẫn đến khó khăn trong việc lập, thẩm định kế hoạch, bố trí vốn, thanh quyết toán.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Để đảm bảo thực hiện Chương trình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc bổ sung các đối tượng như đề xuất của Chính phủ gồm một số đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc, các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS, một số trung tâm y tế huyện, bệnh viện của huyện có xã vùng đồng bào DTTS là cần thiết. Và đối tượng đầu tư của Chương trình được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư của Chương trình, do đó việc bổ sung đối tượng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Vì vậy, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị sửa đổi theo hướng bổ sung các đối tượng vào Chương trình và giao cho Chính phủ quy định đối tượng cụ thể, đảm bảo không làm thay đổi tổng mức đầu tư của Chương trình, các nguyên tắc, hiệu quả đầu tư và mục tiêu của Chương trình cũng như cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719. Hồ sơ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cơ bản đảm bảo điều kiện theo quy định. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao Thường trực Hội đồng dân tộc cũng như các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia ý kiến hoàn thiện Báo cáo thẩm tra có chất lượng, chỉ ra nhiều nội dung cụ thể, góp ý hết sức chi tiết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết xem xét, quyết định một số nội dung của chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719 để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số Dự án, Tiểu dự án trong Chương trình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt Tờ trình về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt Tờ trình về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Nhấn mạnh đây là nội dung sẽ tác động lớn đến sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như cơ quan chủ trì thẩm tra cần tập trung làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, rà soát danh mục đầu tư, báo cáo đánh giá tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư và phụ lục vốn đầu tư; bổ sung đánh giá, làm rõ tính khả thi của việc đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình cũng như việc triển khai thực hiện một số Dự án của Chương trình để giải quyết vấn đề cấp bách, bức xúc cho đồng bào DTTS như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất...bảo đảm cơ sở xem xét mức độ ưu tiên đầu tư Chương trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị trình Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp. Nội dung là giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh danh mục đầu tư nằm ngoài địa bàn thực hiện quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 đảm bảo các nguyên tắc, hiệu quả đầu tư, mục tiêu của Chương trình MTQG 1719. Đồng thời khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.