Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàng Quý - 14:56, 13/05/2022

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 11, sáng 13/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp

Theo đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội phân bổ 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, ngành địa phương thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). Cụ thể, Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi 50.000 tỷ đồng; chương trình giảm nghèo bền vững 18.000 tỷ đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới 27.000 tỷ đồng.

Trong đó, 50.000 tỷ đồng của chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chính phủ đề nghị phân bổ 2.942 tỷ cho các bộ, cơ quan Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ; 47.057 tỷ cho các địa phương thực hiện các tiểu dự án thành phần thuộc chương trình.

18.000 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững, Chính phủ đề nghị phân bổ 96 tỷ đồng cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động và đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin; 17.904 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện các nội dung của chương trình.

27.000 tỷ đồng của chương trình xây dựng nông thôn mới thì phân bổ hết cho các địa phương. Còn lại 5.000 tỷ đồng, Chính phủ đề nghị UBTV Quốc hội để lại cho Chính phủ phân bổ chi tiết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội Nguyễn Phú Cường, sau khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã quyết nghị về mức bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 là 100.000 tỷ đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, song đề nghị cần rà soát, tuân thủ nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn nhất.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị không bố trí vốn (96 tỷ đồng) để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động và đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội vì cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu lao động mang tính tổng thể. Cùng với đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết, Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân chỉ tập trung bố trí cho dự án 1 và dự án 4 mà không dành nguồn để bố trí đối với dự án 2 và 3, 5, 6 và 7 của Chương trình.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với phương án Chính phủ trình. Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ ưu tiên nguồn lực cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí; hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững.

Về phân bổ vốn Ngân sách Trung ương năm 2022, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ xây dựng phương án phân bổ toàn bộ số vốn 34.049 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đối với các nhiệm vụ, đề án cụ thể, tại thời điểm hiện nay chưa hoàn thiện về cơ sở pháp lý, đề nghị bố trí nguồn lực trong các năm sau để thực hiện.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại Phiên họp
Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, 3 chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tuy nhiên đến nay, việc thực hiện phân bổ vốn cho 3 chương trình còn chậm. Đây cũng là lý do mà tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, UBTV Quốc hội thống nhất trình Quốc hội để xem xét chọn vấn đề thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để giám sát tối cao trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Chính phủ cần đánh giá phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm trễ; các bộ, ngành, các cấp, các cơ quan quán triệt ý thức, trách nhiệm đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cần đẩy nhanh tiến độ, song cơ quan thẩm tra và Chính phủ rà soát thật kỹ, phải bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn theo Nghị quyết của Quốc hội cũng như các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Tại phiên họp, UBTV Quốc hội thống nhất chủ trương phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho giai đoạn 2021 - 2025 và 2022 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến Chủ tịch Quốc hội, ý kiến của UBTV Quốc hội, hoàn thiện phương án phân bổ vốn. Việc phân bổ vốn cần bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, bảo đảm yêu cầu sử dụng vốn, không chồng chéo, trùng lặp; bảo đảm cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên..

UBTV Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp Ủy ban Pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan rà soát các dự án để xác định mức vốn phân bổ cho từng bộ, các cơ quan Trung ương, địa phương.