Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

PV - 20:02, 29/12/2022

Sáng 29/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tại Hà Nội và trực tuyến tới 65 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và có bài phát biểu. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Báo cáo tại Hội nghị, do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trình bày, nêu rõ, năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, toàn ngành triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành 100% các đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đáng chú ý là việc tham mưu chiến lược Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ bám sát nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, bộ, ngành.

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, khách quan, công tâm, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thành tích chung mà đất nước đạt được trong năm 2022, có sự đóng góp tích cực của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Nổi bật là toàn ngành tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành.

Bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, toàn ngành đã tập trung tham mưu cho cấp ủy việc triển khai nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, rà soát sàng lọc đảng viên.

Việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương đề ra.

Ngành tiếp tục tham mưu công tác tinh giản biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép trước đây.

Trong xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, toàn ngành đã bám sát 2 nội dung trọng tâm, 5 đột phá, tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài; thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu cán bộ…

Hội nghị đã thống nhất xác định những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng Đảng năm 2023, theo đó : tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các đề án, báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 17 đề án được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2023, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ngành tập trung tham mưu xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) “Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu”; Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031”.

Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; các đề án được Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hóa tại Kế hoạch số 52-KH/BTCTW; hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư 3 nội dung triển khai từ năm 2022, 2 nội dung triển khai trong năm 2023...

Ngành tổ chức tốt Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII-năm 2022; phát động, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII-năm 2023...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều vấn đề khó, mới như tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù, hoàn cảnh đặc biệt và chi bộ đông đảng viên; sắp xếp, bố trí công tác cho cán bộ bị kỷ luật; giải quyết dứt điểm sai phạm trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, khắc phục hạn chế, tạo được niềm tin của cán bộ, của nhân dân…

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, kinh nghiệm cho thấy, người đứng đầu các địa phương, tổ chức, đơn vị nếu gương mẫu, công tâm, khách quan, công tâm, công bằng, công tác cán bộ sẽ đạt được yêu cầu đề ra.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng công tác, nhất là trong xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng; hoạch định nhân sự để tham mưu bố trí đúng người, đúng việc, bảo đảm yêu cầu của Đảng và niềm tin của nhân dân; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với yêu cầu bám sát nhiệm vụ được giao, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục chủ động hơn trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

*Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai trao Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tặng một số đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2022.

Tin cùng chuyên mục
Nuôi sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn quý hiếm

Nuôi sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn quý hiếm

Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (SVW) vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương cho sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn con. Đây là dự án nằm trong Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và tê tê (CPCP) và là thành công lớn nhất từ trước đến nay trong việc sinh sản bảo tồn loài cầy vằn, đồng thời là một tiền đề quan trọng, đem lại hy vọng tái phục hồi quần thể cầy vằn ngoài tự nhiên…