Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023

Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực trên địa bàn tỉnh miền núi Lào Cai
Công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức 931 hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết với 84.404 người tham gia; UBND các cấp tổ chức 1.251 hội nghị, 102.153 người tham gia. 

Qua quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết 25-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân tạo được niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp...

Cùng với đó, để tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hằng năm phối hợp triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... liên quan đến công tác dân vận. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 43-KL/TW; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 nay là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” từ tỉnh đến cơ sở…

Thời gian tới tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Thời gian tới tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéotrên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 5.287 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội (trong đó có 4.273 tập thể, 1.014 cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, việc quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, có nơi chưa sát với tình hình thực tế nên hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tình hình, tư tưởng Nhân dân, phát hiện, phản ánh, thông tin báo cáo và tham mưu giải quyết các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa toàn diện; công tác phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa các ban, ngành, địa phương trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ…

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vậnc
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương...

Tại Hội nghị, 19 cá nhân và 26 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Ngày 23/2, tại siêu du thuyền Celebrity Solstice (trên Vịnh Hạ Long), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Châu Á Wendy Yamazaki - đại diện hãng tàu, để thống nhất các nội dung tăng cường hợp tác, phát triển du lịch tàu biển.