Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lào Cai: Xây dựng con người Lào Cai “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”

Trọng Bảo - 10:27, 22/05/2024

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”, được Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức ngày 22/5.

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương được bảo tồn, kế thừa, phát huy
Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương được bảo tồn, kế thừa, phát huy

Báo cáo đánh giá sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và 3 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, phát triển con người được nâng lên rõ rệt. Việc xây dựng văn hóa, con người đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; từng bước có sự gắn kết giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. 

Các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực phát triển văn hóa, con người được quan tâm, tăng cường. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương được bảo tồn, kế thừa, phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, đã đạt nhiều kết quả quan trọng với chất lượng ngày càng ổn định. Tỷ lệ gia đình, cơ quan, trường học, làng, tổ dân phố văn hóa từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng đã tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng; văn hóa đã phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, phát triển du lịch. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, tỉnh Lào Cai đã có sáng kiến “biến di sản thành tài sản” gắn việc bảo tồn, phát huy và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Bước đầu hình thành trung tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Tày của Tây Bắc (xã Nghĩa Đô, Bảo Yên)…

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm

Hết năm 2023, tỉnh Lào Cai có 79% làng, bản, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (đạt 98,7% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025 và đạt 91% so với mục tiêu đề ra đến năm 2030); 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (trong đó có trường học đạt chuẩn văn hóa; đạt 101% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025 và năm 2030). Di tích cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi đạt 71,4% (đạt 95% so với mục tiêu Nghị quyết); Di tích cấp tỉnh được tu bổ, phục hồi đạt 74% (đạt 92% so với mục tiêu Nghị quyết)… 

Về thiết chế văn hóa, toàn tỉnh có 9 thư viện cấp huyện; có 5/9 nhà văn hóa cấp huyện (Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai); 135/152 nhà văn hóa cấp xã; 1.495/1.558 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; có 7/9 huyện, thị xã có sân vận động (Bắc Hà, Văn Bàn, Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Mường Khương)…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững, mang đặc trưng vùng đất biên cương của Tổ quốc đó là “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”.

Tin cùng chuyên mục