Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Nâng cao hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

T.Hợp - 15:00, 18/03/2021

Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện đề án “Chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”.

Đề án nhằm nâng cao các chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa
Đề án nhằm nâng cao các chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa

Các nội dung tuyên truyền đề án sẽ tập trung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các nội dung của Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch; công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu vùng dân tộc thiểu số;  Đặc biệt là tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa - nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; các mô hình câu lạc bộ văn hoá - nghệ thuật ở thôn, bản, làng, buôm, phum, sóc, xóm, ấp và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền về hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số cần đa đạng, phong phú và phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa và điều kiện của từng địa phương.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2021 - 2030, theo các phương thức tuyên truyền, truyền thông cơ sở; hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề; các chương trình phỏng vấn, tọa đàm; tuyên truyền cổ động trực quan, pano, áp phích, tranh cổ động, bảng tin điện tử và các ấn phẩm dân tộc thiểu số tại các địa điểm công cộng như thư viện, bưu điện, nhà văn hóa.../.

Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Nhận thức được đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và là những hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ này tại cơ sở.