Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 DTTS

PV - 22:26, 08/06/2024

Từ ngày 01/7 đến 15/8/2024, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tiến hành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS (gọi tắt là cuộc Điều tra). Đây là lần thứ 3, cuộc Điều tra được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (cuộc Điều tra đầu tiên thực hiện vào năm 2015, lần thứ 2 vào năm 2019).

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Cuộc Điều tra năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông tin từ cuộc Điều tra không chỉ để đánh giá hiệu quả của các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, mà còn là cơ sở để hoạch định chính sách dân tộc cho giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời làm căn cứ cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về các DTTS tại Việt Nam.

Để việc thu thập về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 bảo đảm tính bao phủ, kịp thời, chính xác, việc đồng bào các DTTS nắm được mục đích, ý nghĩa cuộc Điều tra, từ đó chủ động, tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho các điều tra viên có ý nghĩa quyết định.

Cùng với công tác thông tin được các cơ quan thực hiện cuộc Điều tra chú trọng triển khai với nhiều hình thức phong phú, thì việc phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS có ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc Điều tra.

Trong thư ngỏ gửi già làng, trưởng bản, Người có uy tín, Tổng cục Thống kê mong muốn, với uy tín của mình, đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS là lực lượng tiên phong tại cơ sở trong tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chủ động, tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.