Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tiếng nói từ cơ sở

Phó Trưởng Ban dân tộc Nghệ An Lương Văn Khánh: Phải có văn bản điều chỉnh Nghị quyết HĐND tỉnh về phân khai nguồn vốn

T.Hải - 23:49, 04/06/2023

Huyện Kỳ Sơn đã làm tờ trình gửi và đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tập trung nguồn lực cho địa phương thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG 1719.

Phó Trưởng Ban dân tộc Nghệ An Lương Văn Khánh
Phó Trưởng Ban dân tộc Nghệ An Lương Văn Khánh

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp Ban Dân tộc, Sở Y tế phối hợp thống nhất phương án triển khai, thực hiện các hạng mục.

Bên cạnh đó, nếu các huyện khác không triển khai được hạng mục này thì với tư cách là đơn vị tham mưu, Ban Dân tộc sẽ đề xuất UBND tỉnh thành lập đoàn đi đánh giá tình hình thực tế. Sau khi có kết quả kiểm tra từ cơ sở, kết quả làm việc giữa Sở Kế hoạch - Đầu tư với Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh thì lúc ấy mới có tờ trình gửi HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết phân bổ nguồn vốn về một chỗ, một đơn vị.

Muốn tập trung nguồn lực cho huyện Kỳ Sơn, phải có văn bản điều chỉnh Nghị quyết HĐND tỉnh về phân khai nguồn vốn cho riêng địa phương này thì mới thực hiện được.