Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thanh Hóa: Lồng ghép các nguồn lực phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quỳnh Trâm - 21:50, 18/06/2024

Ngày 18/6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2023 đối với Ban Dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh buổi giám sát
Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình được các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ; đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, các văn bản triển khai thực hiện, qua đó tạo hành lang pháp lý để thực hiện Chương trình.

Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2023 là 1.154,374 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển 548,917 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp 605,457 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đã được HĐND tỉnh phân bổ cho các huyện, đơn vị, chủ dự án thành phần là trên 1,097.293 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân được trên 748,782 tỷ đồng, đạt 68,2%.

Chương trình đã góp phần quan trọng thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả tỉnh, cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ... Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 giảm 4,15% (từ 15,19% xuống còn 11,05%), vượt 1,15% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; thu nhập bình quân của vùng đồng bào DTTS và miền núi đến hết năm 2023 là 40,7 triệu đồng/người/năm.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra công trình nước sạch thuộc dự án Chương trình MTQG
Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra công trình nước sạch thuộc dự án Chương trình MTQG

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện chương trình còn nhiều hạn chế; nhiều hộ nghèo, cận nghèo chưa nắm bắt đầy đủ nội dung chính sách hỗ trợ của Chương trình để tổ chức thực hiện. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của một số dự án chậm so với yêu cầu, đặc biệt có một số dự án, tiểu dự án thành phần tiến độ giải ngân thấp; việc thanh toán, quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn chậm so với quy định...

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc và quyết liệt của Ban Dân tộc tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn 2021 - 2023; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi giám sát
Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi giám sát

Để việc triển khai được thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả hơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị, Ban Dân tộc tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể cần tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nêu cao vai trò của các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự chung tay ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đối với các dự án, tiểu dự án thành phần do cơ quan mình được giao chủ trì dự án. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các xã, các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án của Chương trình. Ban Dân tộc tỉnh tập hợp những khó khăn, vướng mắc để tham mưu cho UBND tỉnh, các ngành tập trung tháo gỡ...

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là những cống hiến to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới.