Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Trà Vinh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng về chính sách dân tộc

Như Tâm - Lê Vũ - 16:53, 18/09/2023

Cụ thể hóa nội dung số 2 về "Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số" thuộc Dự án 1, Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, các vị trụ trì và Ban quản trị các chùa Khmer.

Một buổi tuyên truyền, bồi dưỡng chính sách dân tộc do Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức tại huyện Châu Thành
Một buổi tuyên truyền, bồi dưỡng chính sách dân tộc do Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức tại huyện Châu Thành

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG 1719, Trà Vinh được phân bổ trên 451 tỷ đồng; trong đó Ngân sách Trung ương là trên 407 tỷ 203 triệu đồng đồng (vốn kế hoạch giao là 301 tỷ 876 triệu đồng; vốn năm 2022 chuyển sang là trên 105 tỷ 324 triệu đồng); vốn sự nghiệp là gần 233 tỷ đồng. Tỉnh ước đạt giải ngân đến 31/12/2023, là 312 tỷ 054 triệu đồng, đạt 71,66%.

Riêng về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền cho gần 3.500 Người có uy tín, các vị trụ trì và Ban quản trị của 143 chùa Khmer; cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung về Nghị quyết của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025; “Công tác triển khai thực hiện chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số”; “Chương trình MTQG 1719 và kết quả đạt được”.

Được biết, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào DTTS. Ngoài các chủ trương, chính sách có liên quan, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, để bà con có thể nắm rõ và tham gia tích cực hơn.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là những cống hiến to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới.