Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc - Bộ Tư pháp: Ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện công tác năm 2020

Minh Thu - 09:50, 25/03/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác số 1249a/CTPH-UBDT-BTP ngày 13/11/2014 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Tư pháp, ngày 17/3/2020, UBDT và Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác năm 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 giữa UBDT và Bộ Tư pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo vệ, lồng ghép vào các chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản nhằm thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2020; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Theo kế hoạch, năm 2020, UBDT và Bộ Tư pháp sẽ phối hợp 6 nội dung, bao gồm: Công tác xây dựng pháp luật; Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở; Công tác trợ giúp pháp lý; Tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020.

Kế hoạch cũng đề ra yêu cầu, hai cơ quan bám sát các nội dung của Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xác định thứ tự ưu tiên theo yêu cầu công tác năm của hai cơ quan. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục và chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, tiết kiệm kinh phí, phát huy tối đa nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Vụ Pháp chế (UBDT) và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) làm đầu mối chủ trì, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; phối hợp với các đơn vị có liên quan của hai cơ quan thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện kế hoạch. Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.