Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ủy ban Dân tộc: Chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác CCHC

Thanh Huyền - 13:52, 11/01/2020

Cải cách hành chính (CCHC) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong năm 2019. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBDT, sự vào cuộc tích cực của các vụ, đơn vị; đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nên công tác CCHC của UBDT đã được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào thực hiện công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

UBDT tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
UBDT tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Điểm nổi bật đầu tiên trong công tác CCHC của UBDT năm 2019 là cải cách thể chế luôn được quan tâm, góp phần đắc lực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công tác dân tộc. UBDT đã xây dựng 5 văn bản (2 nghị định và 3 thông tư) quy phạm pháp luật (VBQPPL); xây dựng 6 đề án. Các đề án, dự án, chính sách được triển khai theo đúng kế hoạch. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng hơn 50 văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo VBQPPL do các bộ, ngành gửi xin ý kiến bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc được đẩy mạnh. Qua thanh tra, các đoàn thành tra của UBDT đã phát hiện tổng số tiền sai phạm là 8.460,129 triệu đồng, trong đó thu hồi, nộp trả NSNN: 356,164 triệu đồng. 

UBDT luôn coi cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng, thước đo sự hài lòng của công dân. Trong năm qua, UBDT đã tiếp nhận 209 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC. UBDT đã giải quyết 203 hồ sơ, có 6 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn quy định, không có hồ sơ quá hạn chưa giải quyết. Cùng với đó, tăng cường đăng tải văn bản, TTHC, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO, hệ thống hóa các quy trình giải quyết TTHC. Thực hiện niêm yết công khai TTHC tại các vụ, đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC. 

Về cải cách tổ chức bộ máy, đã được UBDT thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

UBDT hiện có 18 vụ, đơn vị trực thuộc, trong đó có 13 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp công lập. UBDT tập trung sắp xếp lại tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhằm bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. UBDT đã tinh giản biên chế và giải quyết nghỉ hưu đúng tuổi 11 người. UBDT đã cử 29 công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài. Cử 60 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng trăm lượt cán bộ, công chức. Công tác quy hoạch, tiếp nhận, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm, điều động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. 

Đặc biệt, UBDT đã chú trọng hiện đại hóa nền hành chính. Đã có 100% lãnh đạo cấp vụ, đơn vị sử dụng chữ ký số. UBDT đôn đốc, chỉ đạo các vụ trực thuộc UBDT áp dụng thực hiện các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008; tiến hành triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. 

Có thể nói, công tác CCHC của UBDT năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC, UBDT đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2020 với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBDT, sự vào cuộc của toàn hệ thống cơ quan UBDT… là tiền đề, niềm tin để công tác CCHC đạt nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa trong thời gian tới. 

Tin cùng chuyên mục
Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Huyện ủy Đăk Hà vừa có báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Đăk Pxi và tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý của huyện thời gian qua, biện pháp trong thời gian tới. Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản đề nghị Huyện ủy Đăk Hà chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh.