Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bắc Giang: Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG

Minh Thu - 14:24, 25/08/2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định 742/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 là trên 981 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 là trên 981 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, riêng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện là 981.062 triệu đồng (vốn ngân sách Trung ương là 781.062 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh là 200.000 triệu đồng), để thực hiện các nội dung thuộc Dự án 1; Dự án 2; Dự án 3; Dự án 4; Dự án 5; Dự án 6 và Dự án 10.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố giao chi tiết kế hoạch vốn phân bổ cho địa phương và giao mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 cho UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư theo đúng quy định.