Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghề nghiệp - Việc làm

Bình Định: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

T.Nhân - 07:37, 23/03/2024

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đề án 01).

Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX). Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, hỗ trợ của hội viên, phụ nữ trong cộng đồng; nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình hội viên phụ nữ tại địa phương, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực KTTT, HTX.

Tỉnh Bình Định tập trung hỗ trợ phụ nữ tham gia HTX để phát triển kinh tế
Tỉnh Bình Định tập trung hỗ trợ phụ nữ tham gia HTX để phát triển kinh tế

Nội dung hoạt động chính của kế hoạch gồm: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về phát triển KTTT, HTX, về bình đẳng giới trong phát triển kinh tế, việc làm; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX, Tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX; đánh giá tình hình triển khai Đề án năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể liên quan, chỉ đạo Hội LHPN các huyện/thị/thành phố tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này đúng mục đích, có hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện sơ/tổng kết Đề án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án. Hướng dẫn việc lập báo cáo cho các sở, ngành, địa phương liên quan; tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo quy định và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu.

Các sở, ngành, đơn vị, hội đoàn thể liên quan trên cơ sở nội dung kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 01 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tạo điều kiện, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án liên quan của cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

UBND các huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch này đúng mục tiêu, đạt kết quả. Cân đối, bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để tổ chức có hiệu quả Đề án 01 tại địa phương.