Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Cà Mau: Triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho Người có uy tín

Song Vy - 18:43, 18/06/2022

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau vừa tổ chức họp mặt Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong thời gian qua và triển khai kế hoạch tuyền truyền năm 2022.

Quỹ thiện tâm của Công ty VinGroup tặng 13 máy điện thoại di động cho Người có uy tín có hoạt động tích cực cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội trên địa bàn.
Quỹ thiện tâm của Công ty VinGroup tặng 13 máy điện thoại di động cho Người có uy tín có hoạt động tích cực cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo quyết định của UBND tỉnh năm 2022, Cà Mau có 74 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong đó, nhiều nhất là người dân tộc Khmer, với 53 người.

Đoàn Người có uy tín Cà Mau đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn Ninh Thuận
Đoàn Người có uy tín Cà Mau đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn Ninh Thuận

Năm qua, Người có uy tín đã phát huy vai trò với tinh thần, trách nhiệm, tham gia cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vân động đồng bào DTTS tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống tốt hơn, cùng chính quyền địa phương xây dựng và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong buổi họp mặt, lãnh đạo địa phương đã đánh giá lại các kết quả đạt được, đồng thời động viên Người có uy tín trong đồng bào DTTS tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới.

Song song đó, tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức đã triển khai kế hoạch tuyền truyền với những nội dung quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc năm 2022 để Người có uy tín có kế hoạch và phương pháp tuyên truyền cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại phum sóc của mình.

Nhân dịp này, Quỹ thiện tâm của Công ty VinGroup tặng 13 máy điện thoại di động cho Người có uy tín có hoạt động tích cực cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội trên địa bàn.