Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Cao Bằng đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 15:08, 21/05/2024

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng đã giải ngân được 302.049 triệu đồng/1.526.790 triệu đồng, bằng 20% kế hoạch.

 Ông Bế Văn Hùng (bìa phải) - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng kiểm tra Dự án bố trí ổn định dân cư phòng tránh thiên tai thuộc Chương trình MTQG 1719 tại huyện Thạch An.
Ông Bế Văn Hùng (bìa phải) - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng kiểm tra Dự án bố trí ổn định dân cư phòng tránh thiên tai thuộc Chương trình MTQG 1719 tại huyện Thạch An.

Đặc biệt, triển khai Tiểu Dự án 4, Dự án 5, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức 49 lớp cho đại biểu tham dự tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng triển khai các cấp theo nội dung kéo dài tại tỉnh. Triển khai 27 lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật nghề xây dựng cho lao động là đồng bào DTTS tại các huyện. Tổ chức 2 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG cấp tỉnh, cấp huyện đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh. Đồng thời, ban hành kế hoạch học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh cho cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719 các cấp.

Thực hiện Tiểu Dự án 3, Dự án 10, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (đợt 1); chủ trì hoàn thành công tác kiểm tra tại 3 huyện: Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hoà và phối hợp các sở, ngành kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện ba chương trình MTQG các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hoà An, Hà Quảng, Thạch An và TP. Cao Bằng.