Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Hà Giang: Chăm lo đời sống đồng bào DTTS

PV - 17:13, 27/01/2023

Xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các chính sách dân tộc vào thực tiễn địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào các DTTS.

Lãnh đạo tỉnh và Ủy ban Dân tộc tặng hoa biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2022
Lãnh đạo tỉnh và Ủy ban Dân tộc tặng hoa biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2022

Bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai kịp thời, có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chương trình, dự án chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý, trong đó đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 25 về lãnh đạo triển khai Chương trình. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 161 về triển khai thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy. Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04 về quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia; dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp năm 2022 theo tiêu chí dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh”...

Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh hành trình về nguồn tại Đền Hùng (Phú Thọ)
Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh hành trình về nguồn tại Đền Hùng (Phú Thọ)

Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia và các lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh - trật tự vùng DTTS và miền núi. Qua đó, đã kịp thời phối hợp với các huyện, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo, cùng với đó phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

Trong năm 2022, tình hình vùng đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu có nhiều phức tạp, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân, giá xăng dầu và nguyên vật liệu có nhiều biến động... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các cấp, ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ, chia sẻ tin tưởng của Nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản ổn định, các hoạt động phát triển KT-XH tiếp tục được duy trì và phát huy theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tham mưu, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực, như: Chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg; tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2022; đưa đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đi báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc; tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Vĩnh Phúc. Thực hiện cấp báo cho gần 2.000 Người có uy tín trên địa bàn, trong đó: Báo Hà Giang hơn 505.000 tờ; Báo Dân tộc và Phát triển hơn 200.000 tờ. Tổ chức thăm hỏi Người có uy tín khi ốm đau, gặp khó khăn, thiên tai hỏa hoạn. Tiếp đón đoàn Người có uy tín các tỉnh đến thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm…

Thăm quê Bác ở Nghệ An
Thăm quê Bác ở Nghệ An

Trên cơ sở nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch triển khai của UBND tỉnh và nhiệm vụ công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc, năm 2023 Ban Dân tộc tỉnh xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Hỗ trợ các hộ dân đồng bào DTTS còn thiếu nhà ở, đất ở, hoặc chưa có đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt mới phát sinh bảo đảm phù hợp với tình hình cụ thể tại từng địa phương; mục tiêu chung là phải bảo đảm cho đồng bào vùng DTTS và miền núi được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và sinh kế bền vững. Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ DTTS còn du canh, du cư, di cư tự do và những nơi cần thiết.

Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH cho vùng. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS

Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có kiến nghị với Đoàn cần có chính sách hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS.