Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội thảo về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Văn Hoa - 05:16, 30/11/2023

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-UBDT ngày 5/6/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thời 2019 - 2023 của Ủy ban Dân tộc, ngày 29/11, UBDT tổ chức Hội thảo với Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp và các chuyên gia.

Quảng cảnh Hội thảo
Quảng cảnh Hội thảo

Ông Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); các chuyên gia, các Vụ thuộc UBDT.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận việc xác định đầy đủ và chính xác các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của Ủy ban Dân tộc; xác định văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; tập hợp đầy đủ kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa;…

Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý văn bản quy phạm pháp luật được chặt chẽ, hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tiễn, Ủy ban Dân tộc là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực về công tác dân tộc. Vì vậy, Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 của Ủy ban Dân tộc theo quy định; còn việc hệ thống hóa các chương trình, đề án, dự án, chính sách quan trọng về lĩnh vực công tác dân tộc đã được ban hành chủ yếu dưới hình thức văn bản hành chính đặc biệt, không phải là văn bản quy phạm pháp luật không thuộc đối tượng rà soát và sẽ được hệ thống hóa vào chuyên đề về lĩnh vực dân tộc.

Việc triển khai công tác hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 trong thời gian ngắn nhưng Ủy ban Dân tộc đã luôn bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng đề ra.