Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Lạng Sơn

T.Hợp - 15:45, 29/03/2021

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1025/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2021.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc lần thứ X, năm 2018
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc lần thứ X, năm 2018

Theo Quyết định, Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội vào Quý IV năm 2021.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI sẽ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, quảng bá tiềm năng du lịch và là nơi gặp gỡ, giao lưu của lực lượng văn nghệ sĩ quần chúng vùng Đông Bắc nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ mới của đất nước và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây là hoạt động định kỳ tổ chức 3 năm/lần, trong khuôn khổ Ngày hội, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sẽ được tổ chức như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn, giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc trưng của các dân tộc; trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc; các hoạt động thể thao truyền thống: kéo co, tung còn, bắn nỏ, đẩy gậy, vật dân tộc…/.