Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Việt Cường - 08:20, 20/04/2024

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ

Đề tài Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số KPI (mã số ĐTCB.UBDT.01.22-23) do PGs. Ts. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn là Chủ nhiệm Đề tài. Mục tiêu Đề tài nhằm nghiên cứu lý luận, thực tiễn về đo lường hiệu suất công việc; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý, đo lường, đánh giá hiệu suất công việc đối với công chức UBDT hiện nay; từ đó tiến hành xây dựng, đề xuất Bộ chỉ số KPI và hệ thống các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số KPI đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ thời gian tới.

Đề tài triển khai nghiên cứu, khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến 12/2023, tập trung nghiên cứu các vấn đề: Công tác quản lý, đánh giá kết quả công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ thời gian qua; hiệu suất thực hiện công việc của đội ngũ công chức của UBDT trong thực thi công vụ; từ đó, đề xuất thiết kế và triển khai Bộ chỉ số KPI đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ.

Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu suất công việc, đo lường hiệu suất công việc, các mô hình đo lường hiệu suất công việc cũng như các vấn đề lý luận về khu vực công, công chức. Đặc biệt, Đề tài nhấn mạnh đến ý nghĩa và sự cần thiết khách quan của cách tiếp cận đo lường, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả thực thi công vụ để qua đó nâng cao tính hiệu quả, tính chuyên nghiệp, hiện đại của đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng và công tác quản lý nhà nước nói chung.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị cần gắn bộ công cụ với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của UBDT
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị cần gắn bộ công cụ với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của UBDT

Các kết quả nghiên cứu của Đề tài có ý nghĩa trong việc từng bước đổi mới tổng thể công tác quản lý và đánh giá công chức theo hướng chuyển từ đánh giá các đặc điểm cá nhân công chức sang đánh giá thành tích của họ gắn với kết quả thực thi công vụ. Từ đó, tạo cơ sở để phân loại công chức và áp dụng các chính sách có liên quan đảm bảo “đúng người, đúng việc”. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu của Đề tài có ý nghĩa trong việc nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành ở nước ta về tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá công chức. Qua đó, góp phần vào quá trình triển khai các nội dung đánh giá đã được quy định tại Luật cán bộ, công chức.

Đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức công khác nhằm hoàn thiện công tác đánh giá công chức trong thực thi công vụ tại tổ chức theo hướng đo lường và phân loại kết quả cống hiến của công chức một cách chính xác, công bằng, khách quan. Điều này vừa có ý nghĩa tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tự rèn luyện, nâng cao năng lực công tác của bản thân, vừa có ý nghĩa đối với tổ chức sử dụng công chức trong việc được ra các quyết định nhân sự như sử dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… một cách đúng đắn, hợp lý và hiệu quả.

PGs.Ts. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài
PGs.Ts. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đánh giá nội dung báo cáo có cấu trúc rõ ràng, phân tích lập luận chặt chẽ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có cơ sở khoa học, tính hiện thực và khả thi trong ứng dụng, chuyển giao; đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn phương pháp nghiên cứu, mô hình nghiên cứu của Đề tài; bổ sung KPI cho các nhóm chức danh của UBDT…

Phát biểu ý kiến tại buổi nghiệp thu đề tài, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà ghi nhận các kết quả của nhóm nghiên cứu và đánh giá Đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể, đề xuất giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số KPI đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị cần gắn bộ công cụ với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của UBDT để từ đó đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế, góp phần tăng năng suất lao động, phát huy hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chi trả thu nhập theo vị trí, việc làm và đổi mới trong công tác quản lý cán bộ của UBDT.

Đề tài đã được các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu ở mức Đạt và đề nghị tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.