Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Phú Yên: Phân bổ trên 196 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

T.Hợp - 10:15, 11/04/2024

UBND tỉnh Phú Yên vừa phân bổ nguồn vốn trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (gọi tắt là chương trình 1719) đợt 1 với tổng kinh phí trên 196 tỷ đồng.

Phân bổ trên 196 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên
Phân bổ trên 196 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên. Ảnh minh họa

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Phú Yên có 23 xã; trong đó, có 12 xã khu vực III, 1 xã khu vực II và 10 xã khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025). 

Toàn tỉnh có 70 thôn đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên đã phân bổ nguồn vốn trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (gọi tắt là chương trình 1719) đợt 1 với tổng kinh phí trên 196 tỷ đồng. 

Cùng với nguồn vốn Trung ương, UBND tỉnh Phú Yên cũng phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh năm 2024 là 14 tỷ đồng và huy động nguồn lực vốn tín dụng 13 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Trong năm 2024, tỉnh Phú Yên xác định nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện chương trình này trong năm và kinh phí của các năm trước chuyển nguồn. 

Bên cạnh đó, những địa phương thụ hưởng các dự án đầu tư cũng tập trung rà soát các nội dung, tính toán việc điều chuyển vốn, cắt nguồn một cách cụ thể, chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo tính khả thi.

Được biết, ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các địa phương Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hoà, Tây Hòa đã tập trung lập kế hoạch đầu tư một số dự án, công trình quan trọng như: xây dựng công trình nước sinh hoạt; đầu tư điện chiếu sáng; xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch...

Tin cùng chuyên mục