Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Ngãi: Tích cực triển khai Chương trình MTQG 1719

T.Nhân - 00:28, 15/10/2023

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021, tại tỉnh Quảng Ngãi, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) được thực hiện trên địa bàn 5 huyện miền núi và 3 huyện có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm: 61 xã và 241 thôn đặc biệt khó khăn.

Xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung cho người dân miền núi Quảng Ngãi
Xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung cho người dân miền núi Quảng Ngãi

Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Hiện nay các địa phương đang tiến hành các thủ tục để thực hiện.

Từ nguồn vốn sự nghiệp, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 213 hộ huyện Ba Tơ (thuộc nội dung số 3: Hỗ trợ đất sản xuất). Ngoài ra, huyện Sơn Hà đã giải ngân vốn vay năm 2022 là 3,635 tỷ đồng để chuyển đổi nghề, làm nhà ở.

Đối với nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt, từ đầu năm đến nay, các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng 51công trình nước sinh hoạt tập trung (huyện Sơn Tây 10 công trình, huyện Minh Long 4 công trình, huyện Sơn Hà 8 công trình, huyện Trà Bồng 13 công trình, huyện Ba Tơ 8 công trình, huyện Tư Nghĩa 1 công trình, huyện Nghĩa Hành 7 công trình).

Đồng thời thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 743 hộ gia đình (huyện Minh Long hỗ trợ 264 hộ, huyện Ba Tơ hỗ trợ 479 hộ). Các công trình cấp nước này đã giúp người dân cải thiện về điều kiện ăn ở, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...