Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Trị: Quan tâm, trọng dụng nguồn nhân lực cán bộ người dân tộc thiểu số

Phạm Tiến - 07:48, 29/02/2024

Quảng Trị hiện có 13,3% dân số là người DTTS. Trong nhiều năm qua, địa phương luôn quan tâm, trọng dụng, ưu tiên tuyển dụng nhân lực người DTTS vào công tác trong bộ máy chính trị. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS làm việc trong cơ quan hành chính công ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Quảng Trị: Quan tâm, trọng dụng nhân tài người DTTS
Chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa ngày càng được nâng cao

Huyện biên giới Hướng Hóa có 21 xã, thị trấn với dân số 96.120 người. Trong đó, đồng bào DTTS có 48.669 người, chiếm 50,6% dân số toàn huyện. Đồng bào các DTTS ở Quảng Trị sinh sống chủ yếu ở các xã giáp biên, xã vùng sâu, vùng xa. Để vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện, công tác cán bộ và chất lượng cán bộ được địa phương đặt lên hàng đầu. 

Để có đội ngũ cán bộ công chức công tác tại vùng DTTS “vừa hồng vừa chuyên”, công tác phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài, được huyện Hướng Hóa quan tâm đúng mức. Hằng năm, UBND huyện Hướng Hóa xây dựng thông báo tuyển dụng công chức, viên chức theo văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. Trong đó, có xác định tỉ lệ người DTTS được tuyển dụng. Đối tượng là người DTTS được cử tuyển đi học được giải quyết việc làm trên cơ sở số người làm việc được giao, định mức quy định. 

Đến nay, toàn huyện Hướng Hóa có 476 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS (chiếm 17,91%). Trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức danh lãnh đạo là 128 người, chiếm 29,3% tổng số cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong đó, nhiều cán bộ người DTTS ở cấp trưởng, phó phòng đã rất tích cực, trách nhiệm với công việc, có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung của địa phương.

 Đặc biệt, UBND huyện Hướng Hóa cũng có chính sách riêng trong đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS để nâng cao số lượng;chất lượng người DTTS vào làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Quan tâm quy hoạch sử dụng, bố trí các vị trí lãnh đạo quản lý đối với người DTTS của các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS theo đúng định hướng.

Tại huyện Đakrông, địa phương có 82% dân số là người  DTTS, do vậy, việc trọng dụng nhân tài, tuyển dụng cán bộ là người DTTS vào công tác tại trong hệ thống chính trị cũng được quan tâm, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ hợp lý cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp từ cấp huyện đến cơ sở.

Huyện Đakrông (Quảng Trị) hiện có 614 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm 38,37% cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện
Huyện Đakrông (Quảng Trị) hiện có 614 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm 38,37% cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện

Tính đến ngày 24/1/2024, toàn huyện Đakrông có 1602 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 614 người là người DTTS, chiếm 38,37%. Trưởng Phó phòng và tương đương: 60 người, trong đó DTTS có 7 người chiếm tỷ lệ 11,66%. Lãnh đạo Huyện ủy có 03 người là người DTTS (Ban Thường vụ), trong đó giữ chức vụ cao là đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND. 

Cùng với việc quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo là người DTTS, công tác tuyển dụng đội ngũ các bộ người DTTS cũng được quan tâm. Từ năm 2023 đến đầu năm 2024, trên địa bàn huyện đã tuyển dụng 2 công chức người DTTS là Hồ Văn Thương và Hồ Văn Cam về công tác tại cấp xã.

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Đoàn Quang Anh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đakrông cho biết: Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đã từng bước nâng cao trình độ, năng lực và có ý thức trách nhiệm trong công việc. Nhờ đó, việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, các chương trình MTQG được thuận lợi, góp phần thúc đẩy vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Quảng Trị phát triển toàn diện. 

Tin cùng chuyên mục
Bàn giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bàn giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tỷ lệ lao động (LĐ) chưa qua đào tạo còn cao, là rào cản lớn trong việc cải thiện việc làm, thu nhập ở khu vực nông thôn, miền núi. Trong bối cảnh thị trường LĐ ngày càng yêu cầu cao về tay nghề, bên cạnh mở rộng quy mô để tăng tỷ lệ LĐ qua đào tạo thì cũng cần tăng đào tạo kỷ năng mềm, trọng tâm là kỹ năng khởi sự kinh doanh.