Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm

T.Minh - 14:48, 21/09/2022

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm…

Từ nguồn vốn vay hỗ trợ, gia đình ông Sùng A Khua, dân tộc Mông, ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã vươn lên thoát nghèo
Từ nguồn vốn vay hỗ trợ, gia đình ông Sùng A Khua, dân tộc Mông, ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã vươn lên thoát nghèo

Về việc thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh cho biết: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, từ đầu năm 2022, thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, có 6 địa phương đã ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, cao hơn chuẩn nghèo quốc gia.

Bộ LĐTB&XH đã tổng hợp, công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ giai đoạn 2022 - 2025 trên phạm vi toàn quốc, cụ thể: Tỷ lệ nghèo đa chiều trên phạm vi toàn quốc là 9,35% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 5,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,15%).

Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4 - 5%/năm.

Thường trực Ủy ban Xã hội Quốc hội đề nghị Bộ LĐTB&XH khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp… Bộ LĐTB&XH sớm tham mưu Chính phủ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định vốn sự nghiệp thực hiện cho một số dự án, tiểu dự án chưa được phân bổ vốn; tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện, đẩy mạnh giải ngân cho các dự án, tiểu dự án chưa được thực hiện.

Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình chưa bố trí thực hiện nội dung “cải thiện dinh dưỡng” và “hỗ trợ nhà ở” cho người nghèo, do đó cần tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để bảo đảm công tác này được tiến hành hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.