Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ưu tiên giảm nghèo ở huyện 30a

PV - 15:43, 11/05/2018

Mèo Vạc là một trong những huyện nghèo 30a của tỉnh Hà Giang. Thời gian qua, một trong những trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện là ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh công tác giảm nghèo.

Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, không thể “chín ép”, các cấp ngành, đoàn thể ở Mèo Vạc đã tập trung nguồn lực cũng như trí lực để thực hiện Chương trình giảm nghèo.

Người dân thị trấn Mèo Vạc tích cực sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Người dân thị trấn Mèo Vạc tích cực sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Huyện Mèo Vạc đã xây dựng mới 16 công trình; duy tu, sửa chữa 10 công trình xuống cấp. Huyện cũng đã phân bổ kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân; thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó, Chương trình 135 được địa phương hoàn thành, quyết toán 8 công trình; bố trí vốn Dự án định canh, định cư cho đồng bào DTTS; bố trí nguồn vốn sự nghiệp, cải tạo, sửa chữa 10 hạng mục công trình; hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, vật nuôi cho trên 1 nghìn hộ; xây dựng và triển khai Dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản tại xã Lũng Pù…

Với những nỗ lực trong việc triển khai các chương trình, dự án, các chính sách giảm nghèo, đến cuối năm 2017, Mèo Vạc có 1.022 hộ thoát nghèo, 439 hộ thoát cận nghèo.

Năm 2018, huyện Mèo Vạc phấn đầu hỗ trợ 959 hộ thoát nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động đưa mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Các cấp ngành, đoàn thể cũng đã phát động phong trào “Giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo” tùy theo điều kiện cụ thể; vận động cán bộ, đảng viên và hộ dân có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nhằm hạn chế tình trạng tái nghèo.

TÙNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục
Những vấn đề cấp bách của các dân tộc có khó khăn đặc thù: Tạo đột phá giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Pà Thẻn (Bài 10)

Những vấn đề cấp bách của các dân tộc có khó khăn đặc thù: Tạo đột phá giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Pà Thẻn (Bài 10)

Đời sống được nâng lên một bước; bản sắc văn hóa được gìn giữ, phát huy… là hiệu quả của các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Pà Thẻn trong những năm qua. Thời gian tới, việc nâng cao năng lực sản xuất, trình độ của lực lượng lao động để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế là giải pháp đột phá để giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc Pà Thẻn.