Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc Sơn La ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh

BĐT - 18:05, 29/03/2022

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-UBDT ngày 25/02/2022 của Uỷ ban Dân tộc, Ngày 09/3/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 45/KH-BDT về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Thu hoạch chè trà tại Mộc Châu (Sơn La)- Ảnh minh họa
Thu hoạch chè trà tại Mộc Châu (Sơn La) - Ảnh minh họa

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc chuyên trách và không chuyên trách từ trung ương đến địa phương; Người có uy tín, già làng, trưởng bản và đồng bào vùng DTTS; Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện truyền thông, tuyên truyền liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong đó các nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề gồm: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 -2025; 

Triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14, ngày 18/11/2019 kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc, nhất là các chính sách mới được phê duyệt thực hiện năm 2021; những kinh nghiệm, mô hình hay; cách làm hiệu quả; các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực ở vùng đồng bào DTTS;

 Tổ chức và hưởng ứng truyền thông về các lĩnh vực: An ninh tổ quốc; an ninh biên giới quốc gia; môi trường; an toàn giao thông nông thôn; nghĩa vụ quân sự; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; đất đai; bảo vệ phát triển rừng; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, dịch bệnh, HIV/AIDS, tội phạm và ma túy, tác hại của thuốc lá, cháy nổ; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; tuyên truyền các phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2022;

 Tiếp tục tuyên truyền kết quả và vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cuộc vận động khác ở các địa phương, các bộ ngành có liên quan đến đồng bào 3 DTTS; 

 Tuyên truyền, thông tin định hướng, phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, lợi dụng khó khăn của đồng bào dân tộc để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; 

Tuyên truyền giới thiệu bản sắc văn hóa tốt đẹp, nhân văn trong các DTTS; các phương thức, cách làm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, gắn với phát triển kinh tế du lịch; chỉ ra các gải pháp, hành động, nâng cao nhận thức kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan trong đời sống xã hội; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch và xây dựng nông thôn mới.

 Tuyên truyền về phòng chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng DTTS và miền núi; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng miền; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc nhằm tăng cường sự đồng thuận xã hội, giúp cán bộ làm công tác dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào DTTS phát huy nội lực, chủ động, tích cực trong quá trình tham gia triển khai, giám sát thực hiện các chính sách ở vùng DTTS và miền núi đạt được kết quả cũng như mục tiêu đã đặt ra; Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.