Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg

Mạnh Cường - 08:35, 06/05/2023

Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025", trong tháng 4/2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS.

Hội thảo đánh giá thực trạng, giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền về tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS do Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức năm 2022
Hội thảo đánh giá thực trạng, giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền về tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS do Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức năm 2022

Nhờ đó, đã phát hiện kịp thời các đối tượng có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đến hết tháng 4/2023, toàn tỉnh phát sinh 8 cặp tảo hôn tại huyện Hà Quảng và huyện Bảo Lạc (Hà Quảng 1 cặp; Bảo Lạc 7 cặp). Lũy kế từ đầu năm phát sinh 12 trường hợp tảo hôn xảy ra tại huyện Hà Quảng và huyện Bảo Lạc (Hà Quảng 5 cặp; Bảo Lạc 7 cặp).

Thực hiện Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường PTDT Nội trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023. Đồng thời, phối hợp với 8 huyện lựa chọn địa điểm lắp đặt 18 panô tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.