Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bình Định: Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở

T.Nhân - 19:35, 22/09/2023

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở (ảnh minh họa)
Hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở (ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng áp dụng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, có trong Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp xã quản lý hàng năm.

Đồng thời, các đối tượng này là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm, đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở là 50 triệu đồng/hộ gia đình; hỗ trợ sửa chữa nhà ở là 25 triệu đồng/hộ gia đình. Các hộ nghèo trước đó đã nhận được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở từ Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh sẽ được hỗ trợ thêm cho ngang bằng với mức hỗ trợ trên.

Các đối tượng được hỗ trợ theo nguyên tắc chỉ được hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ cao nhất. Và hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện sẽ từ vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trình UBND tỉnh ban hành.